Rapporter 

Huset Zornig har publiceret flere rapporter med fokus på udsathed. Rapporterne er resultat af undersøgelser, der er foretaget i Huset Zornig. Fælles for rapporterne er, at de giver de udsatte borgere en stemme. Rapporterne bygger på interviews med både fageksperter og livseksperter, dvs. socialt udsatte borgere, forskere, organisationer, m.m.

 

Rapport maj 2016

“Projekt Unge Mønsterbrydere”

Der er en stor uforløst samfundsgevinst i at hjælpe socialt udsatte unge til uddannelse og beskæftigelse. Selv hvis det kun lykkes at bryde mønstret for 20 pct. af de omkring 4.000 unge, der hvert år havner på kanten af samfundet, er der en samfundsøkonomisk gevinst på over 5 mia. kr. at hente. Hvis det lykkes at bryde mønstret for 70 pct., som er succesraten for de bedste mentorprogrammer, er den samfundsøkonomiske gevinst over 19 mia. kr.

Det konkluderer rapporten ”De unge mønsterbrydere”, som er udarbejdet af Huset Zornig. Rapporten rummer samtidig et design til et mønsterbryderprogram, som tager afsæt i best practice på området og som er udarbejdet i samarbejde med udsatte unge og voksne mønsterbrydere.

Læs pressemeddelelsen

Hent rapporten

 

Rapport september 2015

“Seksuelt krænkede børn – Om børn der har svært ved at fortælle og voksne der har svært ved at forstå”

Rapporten viser med afsæt i kvalitative interviews med 35 tidligere seksuelt krænkede børn, at børn ofte tier om seksuelle krænkelser, fordi de ikke ved, hvordan de skal sige fra eller hvad der sker, hvis de siger det til en voksen. Samtidig overhører voksne omkring børnene ofte, når de forsøger at sige det. Det fastholder mange i et ofte langvarigt og livsødelæggende krænkelsesforløb uden at få hjælp. Der er ifølge rapportens anbefalinger, som de tidligere seksuelt krænkede børn selv har medvirket til, behov for en styrket oplysningsindsats.

Hent rapporten

Læs pressemeddelelsen

Se også WHOs video Prevent child abuse and neglect

 

 

 

Rapport marts 2015

“Forslag til social exit program – For voldsramte kvinder og børn”

Der er behov for et egentligt social exitprogram for de mest voldsudsatte kvinder i Danmark. Altså kvinder, der er i fare for at blive slået ihjel af deres partner. Mange magter ikke at slippe ud af forholdet ved egen kraft. De har brug for en målrettet indsats i stil med hvad bandemedlemmer og prostituerede bliver tilbudt i dag. I disse stærkt voldsramte forhold er der ofte børn involveret, som betaler en stor pris, hvis mødrene ikke får en hjælp, som de ikke selv magter at opsøge.

Det konkluderer rapporten, som er udarbejdet af kvindenetværket Zonta Aarhus II og Huset Zornig og som samtidig præsenterer en model for et social exitprogram.

Hent rapporten

Læs pressemeddelelsen

 

 

Rapport marts 2015

“Nottinghamshire modellen – Hurtig opsporing af socialt udsatte familier”

Rapport om britisk indsats med tidlig opsporing af socialt udsatte familier. En “social efterretningstjeneste” anvender databaseret information til at identificere sårbare familier for at tilbyde forebyggende støtte, så en social katastrofe kan undgås.

Hent rapporten

Læs pressemeddelse

 

 

 

 

Rapport om demokratiprojektet Stemmer på Kanten

Rapport november 2014

“Demokratikampagnen Stemmer på Kanten”

Markant flere socialt udsatte danskere brugte deres stemme under kommunal- og regionsvalget i november 2013. Valgdeltagelsen blandt kontanthjælpsmodtagere steg på landsplan fra 31 pct. under valget i 2009 til 39,7 pct. i 2013. Det er en stigning på 28 pct. eller knap ni procentpoint. Dermed blev over tredive års tendens til stadig lavere valgdeltagelse blandt samfundets svageste borgere brudt.

Denne rapport skildrer formålet med demokratikampagnen, design af indsatsen, organisering og eksekvering, herunder virkemidler og vurderinger af, hvilke indsatser og tiltag, der virkede bedst. Kampagnen involverede op imod 700 frivillige i byer over hele landet, 300 events, herunder omkring 100 valgmøder. Politikere fra alle partier deltog i varierende grad i kampagnen, der fik støtte fra interesseorganisatoner, NGO’er, fonde og ministerier.

Hent rapporten

 

 

Rapport november 2014

“Stemmer fra kanten – Om livet på kanten af velfærdssamfundet”

Socialt udsatte borgeres politiske ønsker. Rapporten bygger på interviews og samtaler med socialt udsatte borgere indsamlet i forbindelse med demokratikampagnen Stemmer på Kanten i efteråret 2013.

Rapporten er et socialpolitisk idekatalog fra samfundets mest udsatte borgere til kommunalpolitikerne med forslag til nytænkning på socialområdet, formuleret af de socialt udsatte selv. Borgerne sætter i rapporten ord på, hvorfor mange af dem tidligere ikke har stemt, og hvilke emner og udfordringer, de mener politikerne bør interessere sig for, hvis de skal gøre sig selv relevante over for denne vælgergruppe.

Hent rapporten

 

 

 

flytterellerflygter-de03042014side01

Rapport april 2014

“Sociale flygtninge i eget land – Et indblik i livet hos lukkede nomadefamilier i Danmark”

Rapporten behandler forebyggelse af sociale nomade familier – sådan kan nomadefamilier hjælpes. Socialt udsatte nomadefamilier har bidraget til en række anbefalinger om hvordan myndighederne kan forebygge og afhjælpe lukkede nomadefamilier, som i de senere år er blevet kendt for grove overgrebssager. Myndigheder har behov for et nyt tankesæt og ny tilgang til familierne, fastslår ny rapport om samfundets socialt mest udsatte familier.

Rapporten leverer forslag til en ny, sammenhængende og helhedsorienteret socialpolitik, der kan forebygge sociale familiekatastrofer og hjælpe udsatte familier hurtigere på benene.

Socialminister Manu Saren udtaler om rapporten til TV2: “Den bør være pligtlæsning i alle kommuner.”

Hent rapport

Læs pressemeddelelsen