Michella

Mentor i verdensklasse?

Som mentor kan du – bogstaveligt – gøre en verden til forskel for et andet menneske. I Huset Zornig har vi fokus på udsatte mennesker – unge som voksne – der stræber efter at mestre livet. Det kræver gode mentorer.

For at være den gode mentor kræver det mere end ønsket om at gøre en positiv forskel. Det kræver også en række kompetencer og redskaber. Huset Zornig har derfor udviklet en mentoruddannelse, hvor deltagerne bliver undervist og trænet i mentorship i verdensklasse. Uddannelsen bygger på ’best practice’ – altså de kompetencer og færdigheder, som er nøgleforudsætninger, hvis man vil støtte andre i bedre livsmestring..

Mentoruddannelsen foregår som holdundervisning og strækker sig over tre måneder eller 12 aftener. Uddannelsen afsluttes med en eksamination i form af en praktisk øvelse i kommunikation og en mundtlig refleksion over egen praksis. Når din præstation er godkendt, modtager du et bevis på at have gennemført uddannelsen i form af en certificering.

Når du har gennemført denne uddannelse, vil du kunne fungere som mentor for udsatte borgere i forskellige sammenhænge. Det kunne f.eks. være i kommunalt eller frivilligt regi.

Det indeholder uddannelsen

Huset Zornigs mentoruddannelse tager dig blandt andet igennem følgende:

Antropologi – det heliotropiske menneske

Hvad forstår man ved menneskesyn? Hvad kendetegner et menneske? Hvad er menneskets inderste kerne? Inderste værdier? Det heliotropiske menneske er mennesket, der vender sig og vokser i retning af lyset. Dit syn på andre mennesker har stor betydning, så hvordan møder du et andet menneske med anerkendelse og tillid, som er fundamentalt for en god relation?

Mønsterbrydning, recovery og relationsarbejde

Vi undersøger koblingen mellem forskningen i mønsterbrydning, dét at bryde med de negative sociale arv, og evidensen for recovery, dét at komme sig efter psykisk sammenbrud/sygdom. Vendepunkterne har det til fælles, at der har været en betydningsfuld anden, en social støtte på rette tid og sted. Er det tilfældige møder, eller kan man opbygge en sådan relation?

Resonans

Resonans og dissonans findes i alle menneskelige relationer og skaber muligheder eller sætter begrænsninger for, hvor fremgangsrig eller ødelæggende en relation kan blive. Vi undersøger, hvad der bidrager til resonans mellem mentor og mentee, hvilket er en forudsætning for, at man kan opbygge en tillidsfuld relation.

Mentors rolle – og rollemodeller

Vi undersøger, hvilke roller en mentor kan og bør have – og hvilke han/hun ikke kan og bør have – i forhold til mentee. Rollemodel? Er det en stilling, man kan søge? Noget, man kan uddanne sig til? Eller er det snarere et spørgsmål om dannelse? Hvordan er man et helstøbt og autentisk menneske, som en anden kan spejle sig i?

Domæneteori – systemisk tænkning

Vi tager en tur i helikopteren og ser verden lidt fra oven. Hvad er det for nogle teorier, den anerkendende kommunikation bygger på? En introduktion til systemteori.

Anerkendende kommunikation

Med afsæt i systemteori træner vi en praktisk kommunikationsform, såkaldt anerkendende kommunikation, hvor vi lærer en konkret metode i anerkendende kommunikation. Denne metode træner vi gennem hele uddannelsesforløbet, bl.a. ved hjælp af lytteøvelser og spørgeteknikker, dvs. vi træner de forskellige spørgsmålstyper og træner at give anerkendende feedback.

Den værdsættende samtale

Den værdsættende samtale er anerkendende kommunikation oversat til dansk hverdagskommunikation, dvs. den kommunikation, der ikke foregår i en særlig mentor-mentee-sammenhæng i et uforstyrret rum, men i det almindelige daglige samvær om fælles gøremål. For eksempel kan man godt kommunikere værdsættende og anerkendende, mens man er fordybet i et spil skak. Vi undersøger betydningen af at foretage sig noget sammen.

Reframing

Vi træner reframing, at skabe en ny (forståelses)ramme. Vi ser en adfærd eller et træk ved den anden, som vækker noget ubehag hos os selv, og det er svært at finde ud af, hvem det tilhører. Vi hjælper hinanden med at prøve at forstå denne adfærd eller dette træk på en anden måde, altså fortolke det anderledes – hvilket gør det lettere at kommunikere med den anden, fordi vi frigør os af vores egen forforståelse.

Metoden bag uddannelsen

Underviserne på Zornig Cares mentoruddannelse er både fagprofessionelle og livseksperter, dvs. mønsterbrydere, således at uddannelsesforløbet er helhedsorienteret og personbåret.

Hver undervisningsmodul består dels af teoretisk input – træning og øvelser – samt fælles refleksion. Der vil være mulighed for at læse artikler og bøger, men der er intet pensumkrav, ligesom der heller ikke er krav om skriftlighed.

Tilmelding

Karen Lisbeth

Karen Gjesing og Lisbeth Zornig Andersen – mentor og mentee gennem tre årtier.

Hvis du vil deltage på Huset Zornigs mentoruddannelse, så send en email med dine kontaktoplysninger til: mentor@husetzornig.dk eller ring til Mikael Lindholm, Huset Zornig, 20409526.

Sted: Kurset foregår i Huset Zornig, Egegårdsstien 26, 2610 Rødovre.

Kursusgebyr: Kr. 850,- pr. gang (inklusive forplejning), betaling sker i to rater.

Undervisningsansvarlig: Karen Gjesing, socialpædagog, exam. coach og exam. facilitator, erfaring med systemisk familiebehandling, erfaring med mentorkurser i kommunalt regi, mangeårig undervisningserfaring, mangeårig leder i socialpsykiatrien i Høje-Tåstrup kommune.

Undervisningen inddrager eksterne oplægsholdere, herunder Lisbeth Zornig Andersen, mønsterbryder, Rolf Hermansen, professionel mentor og mønsterbryder, Michella Ermark, mentee, m.fl.